ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ขอแจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) และชำระค่าภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2557
  2. ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.7) และชำระค่าภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2557
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 30 เมษายน 2557

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จึงขอประกาศให้ประชาชน และผู้ประกอบการทุกท่าน ไปยื่นแบบแสดงการชำระภาษีพร้อมชำระค่าภาษีให้ตรงตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดให้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4350-1911-2 ในวันเวลาราชการ ถ้าไม่ยื่นแบบหรือไม่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฏหมาย ต่อไป

 

ดาวโหลด กำหนดการชำระภาษีอากรฯ ประจำปี 2557

แสดงความคิดเห็น