เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฏหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประจำปี 2557 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 2. ภาษีบำรุงท้องที่
  ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
 3. ภาษีป้าย
  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
 4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
  ให้เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้มอบอำนาจยื่นเอกสารเพื่อต่อค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือน มกราคม 2557

อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ดาวโหลด จดหมายข่าว

แสดงความคิดเห็น