ตำบลภูเขาทอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองพอก ห่างจากอำเภอหนองพอก 24 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 96 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 95 ตร.กม. หรือประมาณ 67,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทองมีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ และเป็นภูเขาขนาดเล็กสลับกันไป ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาว

สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีลักษณะเป็นดินลูกรังบางส่วน ปริมาณผิวดินมีน้อย ส่วนมากอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร น้ำใต้ดินหายากเนื่องจากลึกลงไปมีหินดานจำนวนมาก ถ้าปริมาณน้ำฝนมีน้อยจะส่งผลกระทบกับอาชีพทางการเกษตรมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันและดินไม่อุ้มน้ำ มีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและเนินเขา มีอ่างเก็บน้ำเหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิ เฉลี่ยแล้วทั้งปีประมาณ 28 – 34 องศา เป็นแบบ มรสุม 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน – มกราคม

ประชากร

ตำบลภูเขาทอง มีประชากรทั้งสิ้น 9,668 คน แยกเป็นชาย 4,877 คน หญิง 4,791 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 102 คนต่อตารางกิโลเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองพอก

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ การทำนา ทำไร่ และปลูกผัก พื้ชผลทาเศษรฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส สวนไม้ดอกไม้ประดับ

การปศุสัตว์ ส่วนมากเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร และเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว ซึ่งได้แก่ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การประมงในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง ยังไม่มีเกษตรรายใหญ่ที่ผลิตลูกปลาจำหน่วย และเลี้ยงปลาขายเป็นอาชีพ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภค และจำหน่ายบ้างปีละครั้ง ส่วนมากจำหน่ายในพื้นที่

ธุรกิจในเขตตำบลภูเขาทอง

 • ไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง
 • โรงแรม / ที่พัก 1 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหัวฉีด 3 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหยอดเหรียญ 4 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหลอด 2 แห่ง
 • ร้านซ่อม 20 แห่ง
 • โรงสีขนาดเล็ก 20 แห่ง
 • ร้านค้า 58 แห่ง
 • ร้านค้าชุมชน 5 แห่ง