องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคำ หมู่ที่ 2

  • ระยะทางยาว 53.00 ม.
  • ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
  • หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
  • พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
  • บริเวณหน้าบ้านนายกลอย ลั่นอรัย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ จงใจหาญ
  • งบประมาณ 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น