องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ จำนวน12 รายการ พร้อมติดตั้ง

  • จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโนนสมบูรณ์ จำนวน 12 รายการ พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศจัดซื้อห้องคอมพิวเตอร์)
  • ราคากลาง 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 700 บาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น