องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ รวม 12 รายการ

  • จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ รวม 12 รายการ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ แนบท้ายประกาศนี้)
  • ราคากลาง 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 700 บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น