องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง บ้านหนองคำน้อย หมู่ที่ 13

  • ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.
  • ราคากลาง 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 800 บาท ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911,043-501912

แสดงความคิดเห็น