องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3

  • ขนาดท่อ PVC ø8 นิ้ว
  • ระยะทาง 556.00 เมตร
  • บริเวณหน้าบ้านนายสำลี พลมั่น ไปสามแยกหนองคำโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ราคากลาง 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น