องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 16

  • ขนาดกว้าง 1.50×1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร
  • จำนวน 6 ช่อง
  • บริเวณสะพานไม้ข้ามลำห้วยกลอย หมู่ 16 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ราคากลาง 275,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 800 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น