องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮเงิน หมู่ที่ 15

  • ระยะทางยาว 45.00 เมตร
  • ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
  • หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
  • พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50
  • บริเวณหน้าบ้านนายศรีทน ทองไชย ไปวัดป่า หมู่ที่ 15
  • ราคากลาง 134,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 200 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น