องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าโพนงาม หมู่ที่ 12

  • ถมดินคลองส่งน้ำ ระยะทาง 370.00 ม.
  • ขุดคลองดินส่งน้ำ ระยะทาง 500.00 ม.
  • พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60X1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 313 ท่อน
  • ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 11 บ่อ
  • ราคากลาง 424,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 700 บาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น