องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

  • ปริมาตรลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 876.00 ลบ.ม.
  • ราคากลาง 112,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 200 บาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501911

แสดงความคิดเห็น