องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชารัฐ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ราคากลาง 336,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 ธันวาม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น