null

นายวิเชียร ศิริโสพล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

นายสำรวย อ่อนวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

นายบรรดิษฐ์ ไชยแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

นายอัศวิน สุระเสียง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง