1. ยุทศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

มีการดำเนินงาน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนยกร่องพูนดิน อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ซึ่งให้ความสำคัญด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอย่างยิ่ง

 • จุดแข็ง (Strength) มีการวางผังเมือง ทำให้มีการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถนนหนทางแยกย่อยตามชุมชนต่าง ๆ สามารถเชื่อมโครงข่ายการคมนาคม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง มีการบริการน้ำประปาหมู่บ้าน ใช้ได้ตลอดปี มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
 • จุดอ่อน (Weaknees) การมีงบประมาณที่จำกัด และพื้นที่กว้างกว่า 95 ตร.กม. ทำให้การขยายสาธารณูปโภคเป็นอย่างจำกัด ไม่ได้ในคราว เขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีสถานศึกษาสูงสุดเพียงมัธยมศึกษาตอนต้น หากเยาวชนจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  ต้องไปเรียนที่อื่นทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่การเกษตรแต่ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นส่วนมาก
  ทำให้การพัฒนาการเกษตรช้า ประชาชนยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดการส่งเสริมออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวและเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง
 • โอกาส (Opportunity) หากมีการขยายโอกาสด้านการศึกษา ประชาชนได้สามารถเรียนรู้โดยเฉพาะด้านการอาชีพและส่งเสริม
  เทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด เพราะการให้เงินลงทุนแต่ไม่ได้ทักษะเงินลงทุนนั้น อาจไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่าประโยชน์
 • อุปสรรค (Threat) ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทรัพยากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสนับสนุนจากภาครัฐยังคงมีไม่มากนัก ทำให้การพัฒนาทักษะด้านอาชีพของประชาชน เป็นไปได้ยาก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการบริการสังคมการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ประชาชนสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันสามารถดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในทุกระดับ ตลอดจนการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความร่วมมือระหว่างบ้านชุมชน วัดและหน่วยงานทางราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 • จุดแข็ง (Strength) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น มีความรักความสามัคคี ในการดำเนินการจัดงานประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งประชาชนยังมีค่านิยมที่ดี ในการส่งลูกหลานให้เรียนหนังสือในระดับที่สูงกว่า มีการดำเนินการส่งเสริมการศึกษา การกีฬาการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการป้องกัน สุขภาพอนามัยประชาชน
 • จุดอ่อน (Weaknees) เขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีสถานศึกษาสูงสุดเพียงมัธยมศึกษาตอนต้น หากเยาวชนจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องไปเรียนที่อื่นทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่การเกษตรแต่ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นส่วนมากทำให้การพัฒนาการเกษตรช้า ประชาชนยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดการส่งเสริมออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวและเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง
 • โอกาส (Opportunity) หากมีการขยายโอกาสด้านการศึกษา ประชาชนได้สามารถเรียนรู้โดยเฉพาะด้านการอาชีพและส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด เพราะการให้เงินลงทุนแต่ไม่ได้ทักษะเงินลงทุนนั้น อาจไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่าประโยชน์
 • อุปสรรค (Threat) ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร เนื่องจากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทรัพยากร และเทคโนโลยีสมัยใหม่การสนับสนุนจากภาครัฐยังคงมีไม่มากนัก ทำให้การพัฒนาทักษะด้านอาชีพของประชาชน เป็นไปได้ยาก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

มีการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ การจัดฝึกอาชีพให้ประชาชน การปรับปรุงส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดงานประเพณีต่างๆ

 • จุดแข็ง (Strength) การมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว การมีอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ น้ำตกถ้ำโสดา อ่างเก็บน้ำวังนอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยว ยังการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชนโดยการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพกลุ่มท้อผ้าซึ่งมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ( ศูนย์ OTOP) ไว้ให้ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆไว้จำหน่ายสินค้า
 • จุดอ่อน (Weaknees) ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพทำไร่ทำนา และไม่มีอาชีพเสริมในช่วงว่างจากฤดูทำนา จึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากหมู่บ้านเขาสู่ชุมชนเมือง ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานที่ขาดทักษะ (Unskiled Labor) ความชำนาญ
 • โอกาส (Opportunity) การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน โดยอาจของความร่วมมือจากกรมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 • อุปสรรค (Threat) งบประมาณส่วนมากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปมีงบประมาณจำกัด และไม่มีการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนขาดการตัดสินใจในการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมดังนั้น ในการอบรมต้องเน้นความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอยอาชีพหลักของเกษตรกร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาผิวดินขนาดกลาง ให้บริการประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง ติดตั้งเครื่องกลั่นกรองประปาระบบอัตโนมัติประปาหมู่บ้าน

 • จุดแข็ง (Strength) เนื่องจากพื้นที่ในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง สามารถใช้น้ำในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี
 • จุดอ่อน (Weaknees) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบล เป็นที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ดอนสูง และที่ราบเชิงเขาไม่อุ้มน้ำ จึงทำให้เกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพปริมาณ มาก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำทั้งการอุปโภคและบริโภค
 • โอกาส (Opportunity) ถ้าสำรวจแหล่งน้ำและทำการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ทำให้แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้นั้นประชาชนในพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 • อุปสรรค (Threat) หน่วยงานรัฐบาลที่ดูแล สนับสนุนด้านแหล่งน้ำ อยู่ห่างไกลและการขอสนับสนุนด้านงบประมาณยากและใช้เวลา ทำให้โครงการขุดลอกแหล่งน้ำก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ต้องทยอยก่อสร้างไปเรื่อยๆตามโครงการดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก การพัฒนาด้านแหล่งน้ำจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีการดำเนินการด้านความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยด้านพลเรือนและมีหน่วยบริการแพทย์ฉุกฉิน (รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669) เพื่อให้บริการประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การดำเนินการ
จัดการเลือกตั้ง การพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข่าวสารทาง Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองด้วย

 • จุดแข็ง (Strength) มีการฝึกอบรมและพัฒนาประชากร และพัฒนาประชากรและบุคลากรส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมี Website เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน มีการเสนอปัญหาชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาตำบล
 • จุดอ่อน (Weaknees) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • โอกาส (Opportunity) การสร้างความเข้าใจต่อประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ต่อประชาชน ส่งเสริมการตรวจสอบจากภาคประชาชน จะทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • อุปสรรค (Threat) การขาดสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการมวลชนสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ย่อมต้องประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก การปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการทำงาน ปรับปรุงเครื่องมือและพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน อันก่อให้เกิด “ประโยชน์สุขแก่ประชาชน’’