นาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

นาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
 • นายสมศักดิ์ สุนะศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 1
 • นายบุญหลาย พุทธพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2
 • นายสมศักดิ์ วิชัยศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3
 • นายสัมฤทธิ์ สุพร ส.อบต.หมู่ที่ 4
 • นายสนิท เนตรวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5
 • นายถนอม ฤทธาพรหม ส.อบต.หมู่ที่ 6
 • นายอุไร ศรีพะยอม ส.อบต.หมู่ที่ 7
 • นางสุรภี แพงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 8
 • นายทน อ่อนวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9
 • นายจรูญ อุดรลาย ส.อบต.หมู่ที่ 10
 • นางพวงทอง คำผา ส.อบต.หมู่ที่ 11
 • น.ส.น้อมจิตร ไชยดำ ส.อบต.หมู่ที่ 12
 • นายเหลาทอง สิงหาอาจ ส.อบต.หมู่ที่ 13
 • นางสุระพร ศรีชนะ  ส.อบต.หมู่ที่ 14
 • นางละมัย วรรณสัมผัส ส.อบต.หมู่ที่ 15
 • นายสาย วรรณโส ส.อบต.หมู่ที่ 16
 • นางคำปน สิงหาอาจ ส.อบต.หมู่ที่ 17