นายไกยะสิทธิ์ ไชยแสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

นายเหลาทอง สิงหาอาจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
 • นายสกล ทองไชย ส.อบต.หมู่ที่ 1
 • นายสมเดช คันธภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ 1
 • นายบุญหลาย พุทธพันธ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2
 • นายประจัก ลั่นอารัญ ส.อบต.หมู่ที่ 2
 • นายสมศักดิ์ วิชัยศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3
 • นายสัมฤทธิ์ สุพร ส.อบต.หมู่ที่ 4
 • นายสาคร พรมชาติ ส.อบต.หมู่ที่ 4
 • นายสนิท เนตรวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5
 • นายสำปี วะลัยใจ ส.อบต.หมู่ที่ 5
 • นายถนอม ฤทธาพรหม ส.อบต.หมู่ที่ 6
 • นายชุมพล ผุเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 6
 • น.ส.ณิชากานต์ ยศบุญ ส.อบต.หมู่ที่ 7
 • นายอุไร ศรีพะยอม ส.อบต.หมู่ที่ 7
 • นางสุรภี แพงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 8
 • นายไกรยะสิทธิ์ ไชยแสง ส.อบต.หมู่ที่ 8 (ประธานสภา)
 • นายทน อ่อนวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9
 • นายเข็มพร พันเจาะจง ส.อบต.หมู่ที่ 9
 • นายจรูญ อุดรลาย ส.อบต.หมู่ที่ 10
 • นายสมพงษ์ ไชยชาติ ส.อบต.หมู่ที่ 10
 • นางพวงทอง คำผา ส.อบต.หมู่ที่ 11
 • นางปราณี บุญทรัพย์ ส.อบต.หมู่ที่ 11
 • น.ส.น้อมจิตร ไชยดำ ส.อบต.หมู่ที่ 12
 • นายบัวสอน บุญแสน ส.อบต.หมู่ที่ 12
 • นายแสงทอง หกพันนา ส.อบต.หมู่ที่ 13
 • นายเหลาทอง สิงหาอาจ ส.อบต.หมู่ที่ 13 (รองประธานสภา)
 • นางพิกุล ไชยทองศรี ส.อบต.หมู่ที่ 14
 • น.ส.รัศมี ประเสริฐสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 14
 • นางละมัย วรรณสัมผัส ส.อบต.หมู่ที่ 15
 • นายบุญมา พันธ์บุปผา ส.อบต.หมู่ที่ 15
 • นายสาย วรรณโส ส.อบต.หมู่ที่ 16
 • นายณรงค์ ชามะลิ ส.อบต.หมู่ที่ 16
 • นางคำปน สิงหาอาจ ส.อบต.หมู่ที่ 17
 • นายประสิทธิ์ วิเศษศิลป์ ส.อบต.หมู่ที่ 17