องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮเงิน หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำคำตะไคร้

  • ระยะทาง 45.00 เมตร
  • ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
  • หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
  • พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนในติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 200 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043-501911 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น