องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานต่อเติมโรงอาหารพร้อมซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ หมู่ที่ 9

  • ราคากลาง 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น