null

นางสาวสุมาลี พลสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด
นายปิยะ ปัตถาทุม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศักดิ์ชัย เชื้อพึ่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอกคชากรณ์ ปวงสุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกกฤษณพงษ์ วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวประวรรณา แสนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนากร พันธ์บุปผา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาว กาญจนา วิชัยโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอิทธิกร สมผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติภูมิ ชูเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายมิตรชัย บรรจง

พนักงานขับรถ (กู้ชีพ)

นายจักรพรรดิ์ สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวภคภรณ์ ลำพูน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวสุนิสา ชำนาญเขา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น