องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ 5

  • ระยะทาง 40.00 เมตร
  • ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
  • หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
  • พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
  • บริเวณบ้านนางมะลิ โสภาการ ไปบ้าน นายไพบูลย์ ชามะลิ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ราคากลาง 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501911, 043-501912

แสดงความคิดเห็น