ประกาศ การกำหนดการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ขอแจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) และชำระค่าภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558

  2. ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.7) และชำระค่าภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2558

  3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม – 30 เมษายน 2558

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จึงขอประกาศให้ประชาชน และผู้ประกอบการทุกท่าน ไปยื่นแบบแสดงการชำระภาษีพร้อมชำระค่าภาษีให้ตรงตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดให้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4350-1911

Download the PDF file ดาวโหลดประกาศ.

แสดงความคิดเห็น