องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบตอกเข็ม) บ้านเหล่าโพนงาม หมู่ที่ 12

  • ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,784,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  • กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ บ้านเหล่าโพนงาม หมู่ที่ 12

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 3,200 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4350-1911, 0-4350-1912

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น