ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การงดเผาตอซังฟางข้าวในที่เพาะปลูก ปํจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง นิยมเผาตอซังฟางข้าวในไร่นา การเผาทำให้เกิดหมอกควันไฟ ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลภาวะและโลกร้อน มีผลเสียต่อสุขภาพและร่างกาย อีกทั้งควาร้อนจากการเผาทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม หากไฟรุนแรงอาจทำให้เกิดอัคคีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ภูเขาทอง จึงขอขอความร่วมมือเปลี่ยรนวิธีการใช้การไถกลบลงดิน เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของโครงสร้างดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น. โดย คุณกาญจนา วิชัยโคตร นวก. สาธารณสุขชำนาญการ

https://www.pkt.go.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ…