ประกาศ การกำหนดการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2558

แจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด

กำหนดการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ขอแจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

ขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประจำปี 2557 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด