อบรม อปพร. ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย 2558

ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร. ฝ่ายปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย (ด้านการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพเบื้องต้น) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โดยความร่วมมือกับ โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด