การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O1 ข้อมูลพื้นฐาน

O2 ข้อมูลบริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O10 แผนดำเนินการประจำปี 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประเมินผลแผน ประจำปี 2565

O13 คู่มืองานธุรการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิยัติการจัดซื้อจัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 ประกาศ-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร

 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

O31 เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O42 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน