นางสาวสุมาลี พลสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายปิยะ ปัตถาทุม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดุลย์ สุวรรณแสง

นิติกรชำนาญการ

นายศักดิ์ชัย เชื้อพึ่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอกคชากรณ์ ปวงสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกกฤษณพงษ์ วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวประวรรณา แสนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนากร พันธ์บุปผา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิทธิกร สมผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติภูมิ ชูเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายมิตรชัย บรรจง

พนักงานขับรถ (กู้ชีพ)

นายจักรพรรดิ์ สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวภคภรณ์ ลำพูน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวสุนิสา ชำนาญเขา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวอรทัย ตรีโอษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แสดงความคิดเห็น