นางณัฎฐนันท์ สุ่มมาตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายปิยะ ปัตถาทุม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศักดิ์ชัย เชื้อพึ่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอกคชากรณ์ ปวงสุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

จ่าเอกกฤษณพงษ์ วิเศษศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวประวรรณา แสนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนากร พันธ์บุปผา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาว กาญจนา วิชัยโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอิทธิกร สมผล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกียรติภูมิ ชูเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายมิตรชัย บรรจง

พนักงานขับรถ (กู้ชีพ)

นายจักรพรรดิ์ สุ่มมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

แสดงความคิดเห็น