องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านบูรพา หมู่ที่ 13 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (สำนักบริหารจัดการน้ำ)

ราคากลาง 1,531,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอหนองพอก จังหวัด ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลังในราคาชุดละ 3,000 บาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

Download the PDF file รายละเอียดเพิ่มเติม.

 

แสดงความคิดเห็น