องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ฐานแผ่) โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ตามแบบ สน.ศท.ชั้นลอย องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง 6,988,000 บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Download the PDF file รายละเอียดเพิ่มเติม.

แสดงความคิดเห็น