อบรม_๒๐๑๑๐๕_27

อบรม_๒๐๑๑๐๕_26

อบรม_๒๐๑๑๐๕_36

อบรม_๒๐๑๑๐๕_37

อบรม_๒๐๑๑๐๕_39

อบรม_๒๐๑๑๐๕_40

อบรม_๒๐๑๑๐๕_48

อบรม_๒๐๑๑๐๕_57

อบรม_๒๐๑๑๐๕_66

อบรม_๒๐๑๑๐๕_67

อบรม_๒๐๑๑๐๕_68

อบรม_๒๐๑๑๐๕_72

อบรม_๒๐๑๑๐๕_73

อบรม_๒๐๑๑๐๕_74

อบรม_๒๐๑๑๐๕_81

อบรม_๒๐๑๑๐๕_83

อบรม_๒๐๑๑๐๕_86

อบรม_๒๐๑๑๐๕_99

อบรม_๒๐๑๑๐๕_100

อบรม_๒๐๑๑๐๕_108

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง