โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลภูเขาทอง “ภูเขาทองเกมส์” ประจำปี 2559

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

มีวัตถุประสงค์ คือ

  1.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา

  2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัย

  3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เล่นและแข่งขันความเป็นเลิศด้านกีฬา

  4.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มตำบลภูเขาทอง จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง โรงเรียนหนองคำวิทยา โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง และโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ

แสดงความคิดเห็น