โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2560 วันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากยาเสพติดให้โทษในตำบลภูเขาทอง
  2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัย
  3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เล่นและแข่งขันความเป็นเลิศด้านกีฬา
  4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้เด็กและเยาวชนในตำบลภูเขาทอง

แสดงความคิดเห็น