การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อ สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน. ของสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด. โดย ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์. ณ ห้องประชุม อบต.ภูเขาทอง วันที่ 7 ธันวาคม 2559

แสดงความคิดเห็น