กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น