นางสาวปธิณญาภรณ์ ลาหลายเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปานทอง พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ

นางอรุณรัตน์ พลโรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววนิดา คำผา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา ศรีธรรมมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางวัชราภรณ์ สุนะศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิตาภา ลาดหนองขุ่น

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุนันทา เกตุมาชม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณิชากานต์ ยศบุญ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพรรณี อินทรวิชา

ผู้ดูแลเด็ก